Kies je taal:

Betalingsvoorwaarden

Artikel 16 en 17 uit de algemene voorwaarden voor de vervaardiging em levering van metaalproducten.

Artikel 16: Betaling

16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen rekening.

16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

16.3. Als afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van leverancier om inbetalinggeving.

16.4. Het recht van afnemer om zijn vorderingen op leverancier te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van leverancier of de wettelijke schuldsanering op leverancier van toepassing is.

16.5. Ongeacht of leverancier de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd; d. afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

16.6. Afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan leverancier verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop afnemer de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

16.7. Leverancier is bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen met vorderingen van aan leverancier gelieerde ondernemingen op afnemer. Daarnaast is leverancier bevoegd zijn vorderingen op afnemer te verrekenen met schulden die aan leverancier gelieerde ondernemingen hebben aan afnemer. Verder is leverancier bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen met vorderingen op aan afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

16.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is afnemer aan leverancier alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

16.9. Als leverancier in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van afnemer.

Artikel 17: Zekerheden

17.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op eerste verzoek van leverancier, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op afnemer te verhalen.

17.2. Leverancier blijft eigenaar van geleverde zaken zolang afnemer:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met leverancier;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

17.4. Nadat leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.

17.5. Als afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door leverancier aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

17.6. Leverancier heeft op alle zaken die hij van afnemer uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op afnemer heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.